Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA TUINEN VERKEST

Onderhavige algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de bvba Tuinen Verkest en haar klanten. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. De bvba Tuinen Verkest behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze voorwaarden te wijzigen.


Het in ontvangst nemen van de geleverde producten beduidt de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden en de verbintenis er zich aan te houden.


De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door de bvba Tuinen Verkest houdt geenszins een afstand van recht of verzaking in.1. Offerten

Al de offerten van de bvba Tuinen Verkest zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, behoudens anders vermeld, en scheppen geen verbintenissen in hoofde van de bvba Tuinen Verkest. Elke overeenkomst of bestelling bij de bvba Tuinen Verkest komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging door de bvba Tuinen Verkest.

2. Prijsverhoging, onbeschikbaarheid en wijziging

De prijzen opgegeven door BVBA TUINEN VERKEST zijn gebaseerd op geldende fabrieksprijzen, en onderworpen aan koersen van buitenlandse valutas, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding (offerte of online). BVBA TUINEN VERKEST behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande elementen zouden verhogen. Indien er prijsstijgingen zijn na bestelling en voor levering, dan neemt BVBA TUINEN VERKEST contact op met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.

BVBA TUINEN VERKEST behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten, economische voorwaarden of wegens niet-beschikbaarheid op de markt. BVBA TUINEN VERKEST spant zich in om in een dergelijk geval een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief in de plaats te stellen. De producten die BVBA TUINEN VERKEST online te koop aanbiedt gelden binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de magazijnen of bij de leveranciers van BVBA TUINEN VERKEST. Indien het product onbeschikbaar is, zal de betaling, die door de klant reeds online werd uitgevoerd, teruggestort worden.

3. Risico

Onverminderd het eigendomsvoorbehoud vermeld onder punt 8, zijn de risicos ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van BVBA TUINEN VERKEST. Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden, kan BVBA TUINEN VERKEST van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.

4. Bezwaren

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten schriftelijk overmaken aan BVBA TUINEN VERKEST en dit binnen een nuttige termijn doch ten laatste binnen de [2 werkdagen of 24 uren] na levering van de goederen voor wat betreft zichtbare gebreken of niet-conformiteit, en binnen de [2 werkdagen of 24 uren] na de ontdekking van verborgen gebreken. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van BVBA TUINEN VERKEST indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging van het product door BVBA TUINEN VERKEST, zonder dat BVBA TUINEN VERKEST daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Betwisting van de facturen van BVBA TUINEN VERKEST dienen te worden – op straffe van verval – binnen de [acht] dagen na factuurdatum

5. Levering

BVBA TUINEN VERKEST zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van BVBA TUINEN VERKEST geen resultaatsverbintenis. Een eventuele vertraging in de uitvoering ten gevolge van overmacht, kan BVBA TUINEN VERKEST nooit verplichten tot schadeloos­stelling, noch oorzaak van weigering van de bestelling uitma­ken. BVBA TUINEN VERKEST behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten.

De verzendingen van producten geschieden franco op de voor BVBA TUINEN VERKEST voordeligste manier. Voor sneller vervoer vallen de bijkomende kosten ten laste van de klanten.

Elke bestelling is bindend voor de koper. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen een nuttige termijn en dient door BVBA TUINEN VERKEST te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, onverminderd hogere bewezen schade in hoofde van BVBA TUINEN VERKEST.

BVBA TUINEN VERKEST behoudt zich het recht voor een bestelling of een gedeelte van een bestelling te annuleren of uit te stellen in geval van problemen bij de leveranciers of bij overmacht, zonder dat BVBA TUINEN VERKEST daarvoor enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

6. Oorspronkelijke verpakking

De klant is verplicht alle door BVBA TUINEN VERKEST in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele, van BVBA TUINEN VERKEST afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daaraan.

7. Publiciteitsmateriaal

Alle publiciteitsmaterialen van gelijk welke aard blijven de eigendom van BVBA TUINEN VERKEST, en worden aan diens klanten slechts in bruikleen gegeven en moeten op eerste verzoek van BVBA TUINEN VERKEST worden teruggegeven.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van BVBA TUINEN VERKEST tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De eventuele levering van de verkochte zaak houdt geen afstand van dit eigendomsvoorbehoud in.

De door BVBA TUINEN VERKEST gebruikte vervoersmiddelen zoals collies, containers, bakken, zelfs indien deze bij de klant tijdelijk achterblijven uit praktische redenen, alsmede toestellen in huur of bruikleen, blijven de uitsluitende eigendom van BVBA TUINEN VERKEST of diens leveranciers.

De klant verbindt er zich toe op eerste verzoek van BVBA TUINEN VERKEST, op de verkochte, verhuurde of ter beschikking gestelde producten deze gegevens aan te brengen welke hen identificeerbaar maken en/of de eigendom van BVBA TUINEN VERKEST bevestigen. De klant zal zich bovendien verzetten tegen iedere daad van derden die het eigendomsrecht van BVBA TUINEN VERKEST zou kunnen schaden en zal niet door zijn eigen doen of laten het eigendomsrecht van BVBA TUINEN VERKEST in het gedrang brengen.

De klant zal BVBA TUINEN VERKEST onmiddellijk informeren omtrent iedere aantasting of mogelijke aantasting van diens eigendomsrecht. De klant zal aansprakelijk zijn voor elke schade die voortvloeit uit het niet of niet nauwkeurig eerbiedigen van huidig beding.

BVBA TUINEN VERKEST eigent zich het recht toe aan dit eigendomsvoorbehoud alle mogelijke publiciteit te verlenen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding voor eventuele gevolgen in zijnen hoofde van een dusdanige publiciteit.

9. Betaling

In België zijn de prijzen van BVBA TUINEN VERKEST (behoudens anders vermeld) exclusief btw en exclusief verzend - en administratiekosten

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant en zonder disconto betaalbaar op het moment van de levering. Voorschotfacturen van bestelde nog niet te leveren goederen zijn betaalbaar binnen de [8] dagen na factuurdatum.

Alle facturen, alsook deze welke nog niet vervallen zijn, zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van niet-betaling van de vorige.

Ingeval van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld -, overdracht van een handelsfonds, sluiting van een handelsfonds, bij vereffening van de klant of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, worden alle facturen, zelfs niet vervallen, betreffende de geleverde koopwaar onmiddellijk opeisbaar. BVBA TUINEN VERKEST behoudt zich in dit geval tevens het recht voor gedane bestel­lingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper zonder tot enige schadever­goeding gehouden te zijn.

BVBA TUINEN VERKEST behoudt zich het recht voor te factureren naarmate de levering van haar producten, ook al is deze levering gedeeltelijk en zonder dat dit schadeloosstelling tot gevolg kan hebben.

BVBA TUINEN VERKEST heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van BVBA TUINEN VERKEST.

10. Verwerking van online transacties

De klant weet dat BVBA TUINEN VERKEST een beroep doet op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren voor de afhandeling van de online verrichte betalingen. BVBA TUINEN VERKEST stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. BVBA TUINEN VERKEST heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

11. Niet-betaling

Het bedrag van elke factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 65 EUR, en de inningskosten. Deze forfaitaire schadevergoeding dekt onder meer het door BVBA TUINEN VERKEST opgelopen tijdsverlies, de kosten van briefwisseling, de verplaatsingskosten, de stoornis in haar bedrijf en vergoedingen betaald voor incassodiensten.

Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de klant worden gelegd die in gebreke bleef.

In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van BVBA TUINEN VERKEST te voldoen, kan BVBA TUINEN VERKEST alle leveringen van haar producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

12. Goederen voor persoonlijk gebruik

Goederen gefactureerd, geleverd en bestemd voor persoonlijk gebruik mogen niet worden voortverkocht. BVBA TUINEN VERKEST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-naleving van deze bepaling door de klant.

13. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BVBA TUINEN VERKEST is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. BVBA TUINEN VERKEST is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. BVBA TUINEN VERKEST is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van BVBA TUINEN VERKEST wordt weerhouden, is BVBA TUINEN VERKEST er enkel toe gehouden het betrokken product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

BVBA TUINEN VERKEST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade ingevolge vertragingen of gebreken in de uitvoering van haar verbintenissen als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil , die niet te voorzien zijn of die niet vermeden kunnen worden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van BVBA TUINEN VERKEST, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van BVBA TUINEN VERKEST). BVBA TUINEN VERKEST zal alles in het werk stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de klant ervan te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.

14. Rechtskeuze

Alle geschillen in verband met facturen van BVBA TUINEN VERKEST of contracten gesloten met BVBA TUINEN VERKEST vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van en zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het arrondissement [*]. Behoudens anders overeengekomen, worden alle verhoudingen tussen BVBA TUINEN VERKEST en haar klanten, alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden beheerst door het Belgisch recht.
Volgende
Tuinen VERKEST

Laat het ons uitvoeren

  • Tuinaanleg & onderhoud
  • Beplantingen
  • Verhardingswerken

Waarom bij ons kopen

  • Zonder tussenpersonen
  • Kwaliteitsplanten aan lage prijzen

Schors, compost & portgrond

  • Afhaalbaar per m³

Openingsuren ZWEVEGEM, afhalen bestellingen

  • Ma-Vrij na 18u en na afspraak.

Openingsuren LAUWE, afhalen bestellingen

  • Ma-Vrij na 18u en na afspraak. (0475/517163 of 0478/738354)

Wij aanvaarden geen bancontact of cheques

Tuinen Verkest BVBA

Otegemstraat 423A
8550 Zwevegem

BE0462.877.367

Dronckaertstraat
8930 Lauwe (Rekkem)
+32.475/517163 of +32.478/738354
info@tuinenverkest.be